Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Διεθνής Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΔΟΟΠ)
Προφίλ

Η Διεθνής Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΔΟΟΠ) είναι ο μεγαλύτερος, διεθνής, μη κυβερνητικός, εθελοντικός οργανισμός που ασχολείται με θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού ιδρύθηκε το 1952 στην Βομβάη από εθελοντές Συνδέσμων Οικογενειακού Προγραμματισμού από 14 χώρες. Σήμερα τα μέλη της ΔΟΟΠ ανέρχονται σε 151 σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η ΔΟΟΠ συνεργάζεται με περισσότερες από 183 χώρες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο  με σκοπό όλοι οι πολίτες να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε ασφαλείς υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.

Η ΔΟΟΠ έχει έδρα της το Λονδίνο και χρηματοδοτείται από κυβερνήσεις και εθελοντικές εισφορές πολιτών και ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο. Συνεργάζεται στενά με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA), την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS (UNAIDS) και άλλες οργανώσεις.

Η ΔΟΟΠ ως παγκόσμια ανθρωπιστική οργάνωση αγωνίζεται για τη διασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου σε όλες τις ηπείρους. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων της, η ΔΟΟΠ έχει έξι κέντρα διοίκησης και λήψης αποφάσεων σε αντίστοιχες περιοχές του πλανήτη μας. Τα έξι γεωγραφικά τμήματα στα οποία είναι χωρισμένη είναι τα ακόλουθα: Aφρική, Αραβικός κόσμος, Ανατολική – Νοτιοανατολική Ασία και Ωκεανία, Ευρώπη, Νότια Ασία και το Δυτικό Ημισφαίριο. Το κατεξοχήν  υπεύθυνο σώμα για λήψη αποφάσεων σε κάθε γεωγραφική περιοχή είναι το Συμβούλιο Περιφέρειας (Regional Council) το οποίο αποτελείται από 1-2 εκπροσώπους εθελοντές από τον Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού κάθε χώρας μέλους της συγκεκριμένης περιφέρειας και συνέρχεται μια φορά κάθε χρόνο. Κάθε Συμβούλιο Περιφέρειας έχει τη δική του Εκτελεστική Επιτροπή (Regional Executive Committee) την οποία απαρτίζουν 9 εκλελεγμένοι εθελοντές (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Ταμίας και έξι μέλη).

Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας μαζί με άλλους τρεις εκλελεγμένους  εθελοντές είναι οι εκπρόσωποι κάθε γεωγραφικής περιοχής στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΟΟΠ  (Governing Council) το οποίο συνέρχεται δύο φορές το χρόνο. Το Κεντρικό Συμβούλιο όπως και τα Συμβούλια Περιφέρειας έχει τη δική του Εκτελεστική Επιτροπή (Central Executive Committee).

Tα πιο πάνω στοιχεία αφορούν τις δομές των εθελοντών. Εκτός από τους εθελοντές, πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά του προσωπικού της Διεθνής Ομοσπονδίας. H θέση της Γενικής Γραμματέως της Ομοσπονδίας είναι, ίσως, από τις σημαντικότερες στον οργανισμό. Kάθε γεωγραφική περιφέρεια έχει, επίσης, το δικό της περιφερειακό συντονιστή (Regional Director).  Εκτός από τις προαναφερθείσες θέσεις πολλά είναι εκείνα τα σώματα και τα άτομα που διαδραματίζουν το δικό τους ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία της Διεθνούς Ομοσπονδίας. 

Η Κύπρος ανήκει στην περιφέρεια της Ευρώπης. Έδρα του Ευρωπαϊκού Δικτύου (IPPF European Network) όπως είναι ευρύτερα γνωστή η περιφέρειά μας, είναι οι Βρυξέλλες.

 

 

International Planned Parenthood Federation (IPPF)
Profile


The International Federation of Family Planning (IPPF) is the largest international non-governmental, voluntary organization that works on sexual and reproductive health and rights.

The International Planned Parenthood Federation was founded in 1952 in Mumbai by volunteer Family Planning Associations from 14 countries. Today, IPPF members amount to 151 worldwide.
The IPPF works with more than 183 countries at local and regional level to all citizens, to ensure direct access to secure sexual and reproductive health services.

The IPPF is based in London and funded by voluntary contributions from governments and citizens and institutions from around the world. It works closely with the World Health Organization (WHO), the United Nations Population Fund (UNFPA), the UN Committee on AIDS (UNAIDS) and other organizations.

The IPPF, as a global humanitarian organization, works to secure and protect the rights of every person in all continents. For greater efficiency and better coordination of activities, IPPF has six centers of administration and decision making in the areas of our planet. The six geographical sections which are divided are: Africa, Arab World, East - Southeast Asia and Oceania, Europe, South Asia and the Western Hemisphere. The prime body responsible for decision making in each geographical area is the Regional Council (Regional Council) which consists of 1-2 representatives of volunteers from the Family Planning Association of any member country of the region and meets once every year. Each District Council has its own Executive Committee (Regional Executive Committee) made up of 9 volunteers elected (President, Vice President, Treasurer and six members).

The President and Treasurer along with three other volunteers are elected representatives from each geographic region in the Central Council of IPPF (Governing Council) which meets twice a year. The Central Council as the District Councils has its own Executive Committee (Central Executive Committee).

The above concern structures of volunteers. Besides the volunteers, the contribution of staff of the International Federation is also very important. The position of the General Secretary of the Federation is perhaps the most important in the body. Each geographic region also has its own regional coordinator (Regional Director). Apart from the above positions, many bodies and individuals have their part for the proper functioning of the International Federation.

Cyprus belongs to the European region (IPPF European Network), which has its Central Offices in Brussels.

Copyright © Cyprus Family Planning Association. All Rights Reserved
Design & Development by Emporion Plaza Ltd Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της