Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

«I’ M SET»
2014-2015

«I’ M SET» - Εφαρµογή Υποχρεωτικής Σεξουαλικής ∆ιαπαιδαγώγησης για Έφηβους στην Κύπρο/ ‘I’M SET!’ – Implementing Mandatory Sexuality Education for Teens in Cyprus

περισσότερα...
Daphne III: Keep Me Safe
Ιανουάριος 2013-Ιανουάριος 2015

«Keep Me Safe»: Η ενδυνάμωση των Νέων με Μαθησιακές Δυσκολίες σε όλη την Ευρώπη ώστε να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική κακοποίηση και βία.


 
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Daphne ΙΙΙ «KEEP ME SAFE»:  Η ενδυνάμωση των Νέων με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΝΜΜΔ)  σε όλη την Ευρώπη ώστε να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική κακοποίηση και βία.
 
Στόχος του προγράμματος «KEEP ME SAFE» είναι η συνεργασία μεταξύ ευρωπαικών χωρών, ώστε να αξιοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές, η εμπειρογνωμοσύνη και οι δοκιμασμένες στρατηγικές από τους πιο έμπειρους εταίρους, για τη διαμόρφωση προγραμμάτων παρέμβασης και πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης και βίας κατά των Νέων με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΝΜΜΔ).1 Επίσης, στόχος είναι η διάδοση δεξιοτήτων, εργαλείων και στρατηγικών μεταξύ των συμμετέχουσων χωρών και η διαμόρφωση μια κοινής στρατηγικής  για παρέμβαση στους ΝΜΜΔ και τους εκπαιδευτές τους στις 5 λιγότερο έμπειρες χώρες (Βουλγαρία, Ισπανία, Κύπρος, Λετονία, Ρουμανία).
 
Η Διεθνής Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού - Ευρωπαικό Δίκτυο (ΔΟΟΠ-ΕΔ) είναι ο κύριος αιτητής του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι, σύνδεσμοι-μέλη του Ευρωπαικού Δικτύου της ΔΟΟΠ από Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρο, Λεττονία, Ολλανδία και Ρουμανία. 
 
Η βία κατά των παιδιών με αναπηρία λαμβάνει χώρα 1.7 φορές συχνότερα σε σύγκριση με το ποσοστό βίας κατά των παιδιών χωρίς αναπηρία. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι το 90% των ατόμων με νοητικές αναπηρίες θα βιώσουν σεξουαλική κακοποίηση σε κάποιο στάδιο της ζωής τους, πιο συχνά από τα μέλη της οικογένειάς τους ή από άλλα άτομα στο στενό τους περιβάλλον. Ο ΚΣΟΠ αναγνώρισε ότι ενώ υπάρχει έντονη ανάγκη για ενδυνάμωση και στήριξη των ΝΜΜΔ ώστε να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους από την σεξουαλική κακοποίηση ή βία, δεν υπάρχουν ακόμα στην Κύπρο οι δεξιότητες και τα εργαλεία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ανάγκη αυτή. Η ενδυνάμωση των ΝΜΜΔ προυποθέτει την αναγνώριση και το σεβασμό στη σεξουαλικότητά τους από τα άτομα τα οποία αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους, και παράλληλα προυποθέτει καθοδήγηση όσον αφορά στην προστασία και την κατάλληλη συμπεριφορά. 
 
Ο συνεταιρισμός περιλαμβάνει τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες εταίρων:
 
1. Ομάδα Ειδικών: 6 εταίροι με ισχυρή πραγματογνωμοσύνη  και εμπειρία στο πεδίο: Βέλγιο, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ολλανδία.
 
2. Ομάδα Εκμάθησης: 2 εταίροι με μερική εμπειρία στο τομέα που όμως χρειάζονται επιπρόσθετη στήριξη: Δανία, Λεττονία και Μακεδονία (περιλαμβάνεται ως συνεργάτης).
 
3. Ομάδα Πρώτου Επιπέδου: 4 εταίροι οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει μια έντονη ανάγκη για παροχή τέτοιας στήριξης  στις χώρες τους, αλλά δεν έχουν ακόμα τις δεξιότητες να ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη: Βουλγαρία, Ισπανία, Κύπρος, Ρουμανία.
 
Φάσεις. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε 5 φάσεις: 
 
1. Χαρτογράφηση των δεξιοτήτων και αναγκών 
2. Δημιουργία ενός κέντρου τεχνικής βοήθειας(ΤΒ) και ενός Ευρωπαικού Περιεκτικού Πακέτου Εργαλειών 
3. Παρουσίαση του Περιεκτικού Πακέτου, στήριξη στα μέλη των Ομάδων Εκμάθησης και  Πρώτου Επιπέδου
4. Παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγησης σε ιδρύματα και οικογένειες ΝΜΜΔ σε Βουλγαρία, Ισπανία, Κύπρο, Λετονία, Ρουμανία, ώστε να δημιουργήσουν ένα προστατευτικό περιβάλλον και να ενδυναμώσουν τους ΝΜΜΔ ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους.
5. Διάδοση  των εργαλείων και των καλύτερων πρακτικών
 
1Νέοι με Μαθησιακές Δυσκολίες’ (ΝΜΜΔ) για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος ορίζονται ως τα άτομα μεταξύ δέκα με εικοσιπέντε (10-25) ετών τα οποία έχουν νοητική αναπηρία (intellectual disability). Η ‘Μαθησιακή Δυσκολία’ είναι μια ευρεία έννοια, η οποία περιλαμβάνει διάφορες νοητικές δυσκολίες συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ειδικών περιπτώσεων (όπως ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, π.χ. δυσλεξία, ή αναπτυξιακές διαταραχές π.χ. νοητική καθυστέρηση, αυτισμός κ.α.) και προβλημάτων που αποκτήθηκαν μετά την γέννηση (π.χ. ως αποτέλεσμα εγκεφαλικής βλάβης). 
 
............................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Πρόγραμμα Daphne ΙΙΙ: Πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας εναντίον των παιδιών, των νέων και των γυναικών και προστασία των θυμάτων και των ομάδων υψηλού κινδύνου.”
 
 
 
i -100 Become a Volunteer Today
2013

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) υλοποιεί μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον εθελοντισμό. Με το σύνθημα «Γίνε εθελοντής σήμερα» η εκστρατεία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση όλων των ατόμων να προσφέρουν εθελοντικά 100 μέρες, 100 ώρες, 100 λεπτά από το χρόνο τους για ένα κοινωφελή σκοπό σε μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

περισσότερα...
Πρόγραμμα για αξιολόγηση της Εφαρμογής της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για Μέτρα για την Αντιμετώπιση Διακρίσεων βάσει Σεξουαλικού Προσανατολισμού ή Ταυτότητας του Κοινωνικού Φύλου στην Κύπρο
2012

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), σε συνεργασία με την accept ΛΟΑΤ Κύπρου έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή της Κύπρου στη Διαδικασία αξιολόγησης της Εφαρμογής της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για Μέτρα για την Αντιμετώπιση Διακρίσεων βάσει Σεξουαλικού Προσανατολισμού ή Ταυτότητας του Κοινωνικού Φύλου στην Κύπρο.

περισσότερα...
Equal - Πανδώρα
2004-2007

«Μετατρέποντας τη Συμφιλίωση Οικογένειας και Εργασίας από Κόστος σε Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα των επιχειρήσεων - Ενίσχυση Κινήτρων για όλους τους Αποφασίζοντες (σε Επιχειρήσεις, Συντεχνίες, Οργανισμούς)»

περισσότερα...
“Cyber ethics – Safer Internet Node: Campaign Group for island-wide awareness on safe internet”
2007 -2009

Το πρόγραμμα έχει σα στόχο την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου μέσα από μια εκστρατεία ενημέρωσης που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους πολίτες μια ολιστική ενημέρωση στο τομέα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, τη δημιουργία μιας νοοτροπίας/συμπεριφοράς δικτυακής ηθικής. Έτσι μέσα από το πρόγραμμα θα γίνει ενημέρωση προς το ευρύ κοινό και προς τους γονείς για το πώς θα μπορούν προστατεύουν τα παιδιά τους από τις σκοτεινές πλευρές του διαδικτύου, αλλά παράλληλα θα βοηθά στην ασφαλή κοινωνικοποίηση των νέων στο κόσμο του διαδικτύου και της ασύρματης τεχνολογίας.

περισσότερα...
Copyright © Cyprus Family Planning Association. All Rights Reserved
Design & Development by Emporion Plaza Ltd Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της