Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Ομάδα 30 και άνω

Η Ομάδα 30 και άνω δημιουργήθηκε το 2006 και αποτελείται από εθελοντές του Συνδέσμου άνω των 30 χρόνων που εθελοντικά αφιερώνουν ένα κομμάτι από τον πολύτιμο τους χρόνο για να προσφέρουν με ενθουσιασμό, ενέργεια και γνώση στους συνανθρώπους τους.
 
Στόχος της ομάδας είναι ενίσχυση των υπηρεσιών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του Συνδέσμου που προσφέρεται στο ευρύ κοινό. Η ομάδα αποτελείται από  επαγγελματίες και μη όπως: Ιατρούς, γυναικολόγους, εκπαιδευτικούς, οικοκυρές, ψυχολόγους, συνταξιούχους,  κοινωνιολόγους κ.α.

 

Volunteers in this group have opportunities to:

 

• be trained in sexual and reproductive health and rights
• become educators
• assist in formulating policy and participate in decision making in collaboration with the staff and the Board of the Association
• represent the Association as members of other organizations and institutions and thus actively contribute to shaping social policy on family planning.
• practice their specific skills and knowledge they have
• organize events and other activities
• offer support and advice to the general public and particularly young people through our Consulting Services.
• participate in educational programs of both the Association and other organizations and bodies at local and international level
• represent the Association at conferences and seminars in Cyprus and abroad

 

 

 

How can someone become a member of the

 

Membership procedure is as follows:

• Completed application form
• Personal interview with the Program Officer in charge, during which he / she is actually updated on programs and services of the Association as well as the mission and vision.
• Payment of annual membership fees amounting to €20.00.

If interested in joining the Association please complete the application form attached. 

6 reasons for becoming a volunteer with the “30 plus” group


• educate yourself and expand your knowledge
• transmit your knowledge and your expertise through the Association’s programs and activities
• belong to a group that is a member of a global network - International Planned Parenthood Federation, with thousands of volunteers in over 160 countries
• contribute to the development of a healthy society by defending sexual and reproductive rights
• socialize, meet new people and gain new experiences.
• feel productive and empowered, and this helps in your future progress on a personal level
• your opinion counts!Σαν εθελοντές της ομάδας αυτής τους δίνετε η ευκαιρία να:

να εκπαιδεύονται στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα
γίνουν εκπαιδευτές
βοηθά στη διαμόρφωση της πολιτικής και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε συνεργασία με το προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
εκπροσωπεί την Ένωση ως μέλη άλλων οργανισμών και ιδρυμάτων, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής για τον οικογενειακό προγραμματισμό.
πρακτική ειδικά για τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους έχουν
οργανώνουν εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες
προσφέρει υποστήριξη και συμβουλές για το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα οι νέοι, μέσω Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μας.
να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο του Συλλόγου και άλλων οργανώσεων και φορέων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
εκπροσωπεί την Ένωση σε συνέδρια και σεμινάρια σε Κύπρος και στο εξωτερικό

Πως μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της Ομάδας «30 και άνω»

 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή μέλους είναι η ακόλουθη:

• Συμπλήρωση αίτησης η οποία περιλαμβάνει κάποια προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
• Προσωπική συνέντευξη με τον αρμόδιο Λειτουργό του Προγράμματος, κατά τη διάρκεια της οποίας ο/η ενδιαφερόμενος ουσιαστικά ενημερώνεται για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του Συνδέσμου όπως επίσης και για την αποστολή και το όραμα του.
• Καταβολή της ετήσιας συνδρομής μέλους που ανέρχεται στις €20.00. 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να γίνεται μέλος του Συνδέσμου συμπληρώστε την αίτηση που επισυνάπτεται.

 

 

6 λόγοι γιατί να γίνεις εθελοντής στην Ομάδα 30 και άνω

Γιατί εκπαιδεύεστε και διευρύνετε τις γνώσεις σας
• Μεταδίδετε τις γνώσεις σας και την πείρα σας μέσα από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου
• Η ομάδα αυτή είναι μέλος ενός Παγκόσμιου Δικτύου – της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού, με χιλιάδες εθελοντές σε περισσότερες από 160 χώρες.
• Συνεισφέρετε στην ανάπτυξη μιας υγιούς κοινωνίας προασπίζοντας τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των ανθρώπων.
• Γίνεστε πιο κοινωνικοί, κάνετε νέες γνωριμίες και αποκτάτε νέες εμπειρίες.
• Γιατί νιώθετε παραγωγικοί και ενδυναμωμένοι και αυτό σας βοηθά στην μελλοντική σας πορεία σε προσωπικό επίπεδο.
• Η γνώμη σας μετρά!

“30 plus”

The “30 plus” group was established  in 2006 and consists of volunteers of the Association over 30 years of age, who volunteered to spend some of their valuable time to offer with enthusiasm, energy and knowledge to others.
 
This group aims at enhancing the services, programs and activities of the Association offered to the general public. The team consists of various professionals, but not only, such as doctors, gynecologists, teachers, nurses, homemakers, psychologists, retirees, sociologists, etc.Copyright © Cyprus Family Planning Association. All Rights Reserved
Design & Development by Emporion Plaza Ltd Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της