Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Ποιοι Είμαστε

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) είναι εθελοντικός, μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ιδρύθηκε το 1971. Ο Σύνδεσμος είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΔΟΟΠ) από το 1972.  Πρωταρχικός στόχος και σκοπός του Συνδέσμου είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και ειδικότερα της νεολαίας σε θέματα που αφορούν την Σεξουαλική και Aναπαραγωγική Υγεία.  Προσφέρει υψηλού επιπέδου πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως επίσης και προγράμματα που αφορούν την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Ο ΚΣΟΠ στελεχώνεται από δεσμευμένους, ικανούς, και έμπειρους εθελοντές και προσωπικό.

Ο Σύνδεσμος ενεργοποιείται σαν μέλος σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, δίκτυα και επιτροπές σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Πιο κάτω αναφέρονται αναλυτικά:

Κύπρος:

 • Εθνική Επιτροπή για το HIV/AIDS
 • Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
 • Γενικό Συμβουλευτικό Σώμα του Οργανισμού Νεολαίας
 • Συμβούλιο Νεολαίας
 • Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
 • Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Βία στην Οικογένεια
 • Επιτροπή Προώθησης Σεξουαλικής Αγωγής στην Εκπαίδευση
 • Εθνική Επιτροπή Πληθυσμού και Ανάπτυξης
 • Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για Συντονισμό των Ενεργειών για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων

Ευρώπη:

 • ASTRA Youth - Δίκτυο Νέων για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και χώρες των Βαλκανίων
 • You ACT - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων για την Αναπαραγωγική Υγεία και τα Δικαιώματα των Νέων
 • Aids&Mobility Network - Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το HIV/AIDS και τους κινούμενους πληθυσμούς
 • AIDS Action Europe - Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το HIV/AIDS
 • YSAFE - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων για Σεξουαλική Ενημέρωση στην Ευρώπη (Sexual Awareness for Europe)
Who we are

The Cyprus Family Planning Association (CFPA) is a voluntary, non-governmental and non-profit organization founded in 1971. The Association is a member of the International Planned Parenthood Federation (DOOP) since 1972. The primary goal of the Association is to defend the rights of all people, especially youth, on issues relating to Sexual Health and reproductive life. It offers high quality informational, educational and counseling  services, as well as programs for sexual and reproductive health and rights. The CFPA is staffed by committed, qualified and experienced volunteers and staff.

The Association is active as a member of civil and non-governmental, networks and committees, at local and international level. Specifically, it belongs to the following networks.

Cyprus:

 • National Commission for HIV / AIDS
 • National Machinery for Women's Rights
 • General Advisory Board of the Youth
 • Youth Council
 • Cyprus Volunteerism Coordinative Council
 • Advisory Committee on Violence in the Family
 • Committee for the Promotion of Sexual Education in Education
 • National Committee on Population and Development
 • Group of Experts on Coordination of Action to Combat Human Trafficking and Sexual Exploitation of Minors

Europe:

 • ASTRA Youth - Youth Network for Sexual and Reproductive Health in Central and Eastern Europe and the Balkans
 • You ACT - European Youth Network for Reproductive Health and Rights of Young People
 • Aids & Mobility Network - European Network for HIV / AIDS and mobile populations
 • AIDS Action Europe - European Network for HIV / AIDS
 • YSAFE - European Youth Network for Sexual Information in Europe (Sexual Awareness for Europe)
 • European Society of Contraception
Copyright © Cyprus Family Planning Association. All Rights Reserved
Design & Development by Emporion Plaza Ltd Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της