Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Ομάδα «Οι Νέοι για τους Νέους»

H ομάδα «Οι Νέοι για τους Νέους» δημιουργήθηκε το 1996 και αποτελείται από νέους ηλικίας 16-30 χρονών. Αρχικός στόχος της ομάδας ήταν η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των νέων σε θέματα γύρω από το ασφαλέστερο σεξ και την υγιή επικοινωνία στις σχέσεις.

Ως εθελοντές της ομάδας αυτής σας δίνετε η ευκαιρία να: 
• Εκπαιδεύονται σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων.
• Εκπαιδεύουν άλλους νέους στα ίδια θέματα μέσα από σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια.
• Ενημερώνουν σε τακτική βάση νέους μέσα από τη διανομή ενημερωτικού υλικού.
• Ενημερώνονται σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων των νέων. 
• Διοργανώνουν εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες.
• Συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών με νέους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών. 
• Συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικής και να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων σε συνεργασία με το προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.
• Προσφέρουν στήριξη και συμβουλές σε νέους στο πλαίσιο της λειτουργίας της Άμεσης Γραμμής Βοήθειας 1455. 
• Συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο του Συνδέσμου αλλά και άλλων οργανισμών και φορέων τόσο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.

6 λόγοι γιατί να γίνεις εθελοντής στην Ομάδα «Οι Νέοι για τους Νέους»
• Θεωρείται μια από τις πιο δραστήριες ομάδες νέων εθελοντών στα πλαίσια λειτουργίας ενός Μη Κυβερνητικού Οργανισμού.
• Ασχολείται με θέματα που ενδιαφέρουν κάθε νέο …χωρίς καμία αντίρρηση.
• Είναι μέλος ενός Παγκόσμιου Δικτύου – της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού, με χιλιάδες εθελοντές σε περισσότερες από 160 χώρες.
• Έχει ήδη ένα δημιουργικό παρελθόν μέσα από το οποίο έχει πάθει …και μάθει πολλά σαν ομάδα εθελοντών.
• Η άποψη της μετρά και θεωρείται η κινητήρια δύναμη του Συνδέσμου.
• Περνάνε μοναδικά και ανεπανάληπτα και θέλουν να μοιραστούν με όλους τους νέους τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις.

Πως μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της Ομάδας «Οι Νέοι για τους Νέους» ; 
Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή μέλους είναι η ακόλουθη:
• Συμπλήρωση αίτησης η οποία περιλαμβάνει κάποια προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου. 
• Προσωπική συνέντευξη με τον αρμόδιο Λειτουργό του Προγράμματος, κατά τη διάρκεια της οποίας ο/η ενδιαφερόμενος ουσιαστικά ενημερώνεται για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του Συνδέσμου όπως επίσης και για την αποστολή και το όραμα του.
• Καταβολή της ετήσιας συνδρομής μέλους που ανέρχεται στις €10.00.

 

Group

 

The group "Youth for Youth" was established in 1996, and consists of young people aged 16-30. The group’s initial aim was to raise awareness and educate young people on issues around safer sex and healthy communication in relationships.

Volunteer in this group have opportunities to:

• be trained on sexual and reproductive health and rights issues.
• educate other young people on these issues through seminars and workshops
• regularly inform young people through dissemination of informational material.
• be informed on sexual and reproductive health and rights of young people.
• organize events and other activities.
• participate in exchange programs with young people from European Union countries and other countries.
• assist in formulating policy and participate in decision making in collaboration with the staff and the Board of the Association.
• offer support and advice to young people under the operation of the helpline 1455.
• participate in educational programs of both the Association and other organizations and institutions both in Cyprus and abroad.

6 reasons for becoming a volunteer with the group "Youth for Youth"

• It is considered one of the most active young volunteer groups in operation among NGOs in Cyprus.
• It covers issues of interest to every young person ... without objections.
• It is a member of a global network – the International Planned Parenthood Federation, with thousands of volunteers in over 160 countries.
• It already has a rich past through which it has been through a lot ... and learned a lot as a team of volunteers.
• Its opinions are taken into account and it is considered the driving force of the Association.
• They have a great time, and want to share their own experiences and knowledge with other young people.

How can someone become a member of the "Youth for Youth" group?
The membership procedure is as follows:
• Complete an application which includes some personal data of the applicant.
• Personal interview with the Youth Program Officer in charge, during which he / she is actually updated on programs and services of the Association as well as the mission and vision.
• Payment of annual membership fee, amounting to €10.00.

 

Copyright © Cyprus Family Planning Association. All Rights Reserved
Design & Development by Emporion Plaza Ltd Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της