Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Εθελοντισμός και Οικογενειακός Προγραμματισμός

Ο εθελοντισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη του Συνδέσμου, όπως και πολλών άλλων Μη Κυβερνητικών Εθελοντικών Οργανισμών. Οι εθελοντές του Συνδέσμου  προέρχονται από πληθώρα επαγγελμάτων και κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων της κοινωνίας. Είναι άτομα που νοιώθουν την ανάγκη να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, που αναζητούν τις προκλήσεις, θέλουν να αποκτήσουν καινούργιες  εμπειρίες και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους.

Αν ένα άτομο επιλέξει να ακολουθήσει το δρόμο του εθελοντισμού και να ενταχθεί στην ομάδα εθελοντών του Συνδέσμου τότε έχει να κερδίσει πολλά: 
• Προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.
• Βοηθά στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής της κοινότητας.
• Βρίσκει ανταπόκριση σε κάτι που πιστεύει.
• Κάνει κάτι χρήσιμο και διασκεδαστικό.
• Αποκτά καινούργιες γνώσεις και δεξιότητες.
• Μαθαίνει να γίνεται πιο δημιουργικός, να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα, να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις. 
• Κάνει καινούργιους φίλους και νοιώθει περισσότερο ότι ανήκει σε μια ομάδα.
• Αναπτύσσεται πνευματικά και γίνεσαι πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος.
• Μαθαίνει τα όρια, τις ικανότητες και τις δυνάμεις του. 
• Αναζητά καινούργιες επιλογές σε θέματα καριέρας και δικτυώνεται γνωρίζοντας σημαντικά άτομα.

Οι εθελοντές του Συνδέσμου έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σαν: 

• Εθελοντές, ως στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου  οι οποίοι χαράσσουν την πολιτική και είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των προγραμμάτων και υπηρεσιών του.

• Εθελοντές που συνεισφέρουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων και υπηρεσιών του Συνδέσμου όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συνδέσμου.

• Εθελοντές που προσφέρουν εξατομικευμένη εθελοντική εργασία στα άτομα που εξυπηρετεί η οργάνωση όπως οι εθελοντές γυναικολόγοι του Συνδέσμου.

• Εθελοντές που προσφέρουν άλλου είδους εθελοντική εργασία όπως για παράδειγμα, διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, διανομή υλικού συγγραφή άρθρων και άλλα.

Ο κάθε εθελοντής του Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού έρχεται σε επαφή με ένα κύμα νέων ιδεών, αντιλήψεων και στάσεων που πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει στην αναθεώρηση παλαιότερων πεποιθήσεων και βοηθά στην εδραίωση απόψεων που έχουν πάντα ως άξονα το σεβασμό προς τον άνθρωπο και τη μοναδικότητά του, καθώς και την προάσπιση των δικαιωμάτων του στους τομείς της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων.

Οι εθελοντές του Συνδέσμου κατατάσσονται σε δύο ομάδες: την ομάδα «Οι Νέοι για τους Νέους» η οποία δημιουργήθηκε το 1996 και αποτελείτε από νέους εθελοντές ηλικίας 16-30 χρονών, και την ομάδα «30 και άνω» που είναι εθελοντές άνω των 30 και δημιουργήθηκε το 2006. 

 

Volunteerism and Family Planning


 

Volunteerism is the major force of our Association, and of many other non-governmental voluntary organizations. The CFPA’s volunteers come from many professions and socio-economic strata. They are people who feel the need to offer to society, seeking challenges, want to gain new experiences and enrich their knowledge and skills.

If a person wishes to join the volunteer force of the Association, there are many things to be gained. A volunteer:
• Contributes to society-at-large.
• Helps in improving the quality of community life.
• Works toward something they believe in.
• Does something useful and fun.
• Acquires new knowledge and skills.
• Becomes more creative, develops problem-solving skills, skills for dealing with challenges.
• Makes new friends and enhances the sense of belonging to a group.
• Develops intellectually and you become more accomplished person.
• Learns their limits, capabilities and forces.
• Looks for new options in matters of career and networking, by getting to know important people.

The volunteers of the Association have the opportunity to participate as:

• Members of the Board of Directors of the Association who formulate policy and is responsible for managing programs and services.

• Volunteers who contribute to the implementation of programs and services of the Association, e.g., the CFPA’s educational programs.

• Volunteers who provide specialized individualized voluntary work to the Association’s beneficiaries, e.g., volunteer gynecologists.

• Volunteers who offer other kinds of voluntary work for example, planning and organizing of events and activities, distribution of informational material, writing articles and more.

Each CFPA volunteer comes into contact with a stream of new ideas, perceptions and attitudes, which sometimes can lead to revision of convictions, helps to consolidate their views, which are always centered on the respect for every person and their uniqueness, as well as advocacy in the fields of sexual and reproductive health and rights.

CFPA volunteers are classified into two groups: the group "Youth for Youth" which was founded in 1996 and consists of young volunteers aged 16-30 years of age, and the group "30 plus", established in 2006 for volunteers who over 30.

 

Copyright © Cyprus Family Planning Association. All Rights Reserved
Design & Development by Emporion Plaza Ltd Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της