Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Τι είναι ο Εθελοντισμός;
Εθελοντισμός
Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν  νέες δεξιότητες και βοηθούνται να είναι ενεργοί πολίτες στην κοινότητα τους. Ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια και όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις με βάσει τις αξίες, αρχές και την κοινωνικό -οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας. 

Οι εθελοντές προέρχονται από οποιοδήποτε κοινωνικό-οικονομικό στρώμα της κοινωνίας. Αν λάβουμε υπόψη ότι ένας εθελοντής μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, ακαδημαϊκού υπόβαθρου, τότε μπορούμε εύκολα να ισχυριστούμε ότι σχεδόν όλοι οι πολίτες μπορούν να είναι υποψήφιοι εθελοντές.  

Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη για το συνάνθρωπο.

Εθελοντισμός είναι η μη αμειβόμενη και δίχως επαγγελματική εξέλιξη δραστηριοποίηση των πολιτών που αποβλέπει στην ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου, αλλά περισσότερο αφορά μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή.

Oι εθελοντές προσεγγίζονται και θεωρούνται περισσότερο συνεργάτες παρά φιλάνθρωποι. Εντάσσονται στη λειτουργία των υπηρεσιών και των προγραμμάτων κάποιου οργανισμού, αναλαμβάνουν εξειδικευμένους ρόλους, συναλλάσσονται με τα μέλη του προσωπικού και τα άτομα. 

Η προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας, έχει πολλές μορφές δράσης: συνοδεία, βοήθεια στο σπίτι, εμψύχωση, πρόληψη, δωρεά αίματος, μεταφορά ασθενών, επανένταξη, τηλεφωνική ακρόαση, εξειδικευμένες και επαγγελματικές παροχές, υγειονομικές φροντίδες, ψυχαγωγία, κοινωνική γραμματεία, νομική βοήθεια κ.λ.π. 

Υπάρχει, επίσης, ο διεθνής εθελοντισμός: ως προσφορά αλληλεγγύης και γνώσης στις χώρες του Νότου ή ανθρωπιστικών υπηρεσιών στις ζώνες πολεμικών συγκρούσεων. Σε ανάπτυξη βρίσκεται επίσης, ο περιβαλλοντικός εθελοντισμός, μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την καθαριότητα των δασών και των παραθαλάσσιων περιοχών, της οργάνωσης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων κ.λπ. Τέλος, υπάρχει ο πολιτιστικός εθελοντισμός, η οργάνωση από νεανικές ιδίως εθελοντικές οργανώσεις πολιτιστικών θεατρικών, μουσικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που εκφράζουν τη νεανική φαντασία και δημιουργικότητα , πέρα από τη λογική της αγοράς και του κέρδους.

H εθελοντική δράση αποτελεί μαθησιακή-μορφωτική λειτουργία. Eνισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες. Eνδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ατόμων. Aυξάνει τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία. Aποτελεί εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών αυξάνοντας την απασχόληση. Η εθελοντική δράση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μάχη της ανεργίας και αποτελεί πηγή θέσεων εργασίας.
How does volunteerism work in Cyprus?

The collaborative effort of volunteerism in Cyprus branches in all social sectors touching the sensitive parts of the vulnerable population groups. The voluntary sector, with programs and services, is now a major partner of the state in achieving social goals and implementing social policy.

In Cyprus, thousands of volunteers organized though hundreds of volunteer organizations, associations, committees and Community Welfare Councils, work, depending on their sensibilities and interests, and offer their services to groups of individuals and groups at risk of social exclusion who need love, solidarity and sympathy of society.

For more information: www.volunteerism-cc.org.cy

Sources: Volunteer Management Handbook - Cyprus Coordinating Council Volunteer - Volunteering Guide and Family Planning for healthy sexuality, reproduction and communication - Cyprus Family Planning Association.

How important is volunteer work and volunteering?

Millions of citizens across Europe are actively involved with various forms of volunteering. The most recent figures show the following:

In the UK 23 million people volunteer each year, constituting a workforce equivalent to 180,000 full-time employees - for every euro of public funding spent to support volunteering, volunteers provide work worth 30 euros - the economic value of formal Volunteering in the UK has been estimated at more than 65 billion per year, or 7.9% of GDP.

Belgians spend 5 hours a week in unpaid voluntary activities, which is equivalent to approximately 200,000 full time jobs. In 2002 the time spent in voluntary work in various associations / organizations in France, was equivalent to more than 716,000 full-time jobs.
23 million people (36%) participate in various kinds of voluntary work in Germany while 33% of the adult population in Ireland (ie about 1,287,000 people) engaged in volunteering.

In 2004 in Poland, about 5.4 million people involved in volunteering, which represents 18.3% of the total population. The estimated economic value of volunteering, calculated by multiplying the number of flat mismatch workers in full time jobs (volunteers) with the average salary in this sector amounted to 124 million Euros.

Πόσο σημαντική είναι η εθελοντική εργασία και ο εθελοντισμός;

Εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη ασχολούνται ενεργά με διάφορες μορφές εθελοντισμού. Οι πιο πρόσφατοι αριθμοί παρουσιάζουν, τα ακόλουθα:

Στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 εκατομμύρια άνθρωποι προσφέρουν εθελοντική εργασία  κάθε χρόνο, αποτελώντας ένα εργατικό δυναμικό ισοδύναμο με 180.000 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης - για κάθε ΕΥΡΩ της δημόσιας χρηματοδότησης που δαπανάται για να υποστηριχθεί ο εθελοντισμός, οι εθελοντές προσφέρουν εργασία αξίας 30 ΕΥΡΩ - η οικονομική αξία του επίσημου εθελοντισμού στο ΗΒ έχει υπολογισθεί σε περισσότερα απο 65 δις ΕΥΡΩ ετησίως, ή 7,9% του ΑΕΠ. 

Οι Βέλγοι αφιερώνουν 5 ώρες την εβδομάδα σε εθελοντικές δραστηριότητες χωρίς αμοιβή, το οποίο είναι ισοδύναμο με περίπου 200.000  θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το 2002 ο χρόνος που αφιερώθηκε σε εθελοντικές εργασίες, σε διάφορους συνδέσμους/οργανώσεις στην Γαλλία, ήταν ισοδύναμος με περισσότερα από 716.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. 
23 εκατομμύρια πολίτες (36%) συμμετέχουν σε διάφορα είδη εθελοντικών εργασιών στη Γερμανία ενώ το 33% του ενήλικου πληθυσμού στην Ιρλανδία (δηλ. περίπου 1.287.000 άτομα) ασχολείται με τον εθελοντισμό.

Το 2004 στην Πολωνία, περίπου 5,4 εκατομμύρια πολίτες ασχολήθηκαν με τον εθελοντισμό, το οποίο αντιπροσωπεύει το 18,3% του συνολικού πληθυσμού. Η κατ' εκτίμηση οικονομική αξία του εθελοντισμού, που υπολογίστηκε από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των κατ’ αντιστοιχεία εργαζομένων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης (εθελοντές) με τον μέσο όρο μισθού στον συγκεκριμένο τομέα, ανήλθε στα 124 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

 

What is Volunteering?

Volunteering is an act through which people acquire new skills that help them be active citizens in their community. Volunteering has neither limits nor restrictions; it is a social phenomenon that can take various forms and dimensions based on society’s values, principles and socio-economic and cultural context.

Volunteers can come from any socio-economic stratum of society. Considering that a volunteer can be of any age, economic status, academic background, nearly all citizens may be candidate volunteers.

Α volunteer is any citizen who selflessly offers their spare time or their knowledge toward  useful actions for the benefit of others without expecting return. In this sense, volunteering is synonymous with philanthtropy, as used in classical times primarily to express a new virtue, love of neighbor. The difference between a trained volunteer and the old concept of philanthropy is that the volunteer treats those who are offering voluntary work, not with pity but as people who spend equal difficulty and that can be offered. (I am not sure how relevant this is)

Volunteering is unpaid and not career orientated civil action which seeks the welfare of other people, community and society at large. It is not limited to providing selfless social work, but mostly about a way of life with special values ​​such as charity, solidarity, social justice and social participation.

Volunteers are approached as partners rather than as philanthropists. They take part in the operation of services and programs of an organization; they undertake specialist roles, dealing with staff members and individuals.

The offer of voluntary service has many forms of action: guidance, help at home, empowerment, prevention, blood donation, patient transfer, rehabilitation, helplines, specialized and professional services, health care, entertainment, social administration, legal assistance.


There is also international volunteering: as an offer of solidarity and knowledge toward the Global South, or humanitarian services in areas of armed conflict. Environmental volunteering is also a growing movement, through the development of initiatives to clean forests and coastal areas, the organization's environmental education programs for children and young people etc. Finally, there is cultural volunteering, the organization of voluntary groups, mostly youth, of cultural, theatrical, musical and social activities that reflect youthful imagination and creativity, beyond the logic of the market and profit.

Voluntary action is a learning/educational function. It enhances the acquisition of social, communication and professional skills and the development of new skills. It strengthens and gives new content in life. It increases the possibility of active youth participation in life and work. It represents a potential area for developing new social services by increasing employment. Voluntary activity can have an important role in the fight against unemployment, and creates jobs.

 

Πως λειτουργεί ο θεσμός της Εθελοντικής Εργασίας στην Κύπρο;

 

Η συλλογική προσπάθεια του εθελοντισμού στην Κύπρο διακλαδώνεται σε όλους τους κοινωνικούς τομείς αγγίζοντας τα ευαίσθητα σημεία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Ο εθελοντικός τομέας, με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του είναι πλέον ο βασικός εταίρος του κράτους στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων και στην υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής. 

Στην Κύπρο χιλιάδες εθελοντές οργανωμένοι σε εκατοντάδες εθελοντικές οργανώσεις, συνδέσμους, επιτροπές και Συμβούλια Κοινοτικής Ευημερίας  εργάζονται, ανάλογα με τις ευαισθησίες και τα ενδιαφέροντα τους και προσφέρουν  τις υπηρεσίες τους σε ομάδες ατόμων και ομάδων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν ανάγκη από την αγάπη, την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση του κοινωνικού συνόλου. 

Για περισσότερες Πληροφορίες: www.volunteerism-cc.org.cy

Πηγές: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Εθελοντών – Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού – Οδηγός Εθελοντισμός και Οικογενειακός Προγραμματισμός για υγιή σεξουαλικότητα, αναπαραγωγή και επικοινωνία – Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού.  

Copyright © Cyprus Family Planning Association. All Rights Reserved
Design & Development by Emporion Plaza Ltd Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της