Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Συνδέσμου περιλαμβάνει διαλέξεις και εργαστήρια σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, αλλά και ανώτερες σχολές και ιδρύματα εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την προαγωγή υγείας στόχο έχουν την ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ενδυνάμωση των νέων σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Τονίζεται επίσης η ανάπτυξη υπεύθυνης συμπεριφοράς σε σχέση με τους κινδύνους που διατρέχουν οι νέοι μας από το HIV/AIDS και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.

περισσότερα...
Πρόγραμμα προώθησης του Συνδέσμου και των θεμάτων του στα Μ.Μ.Ε.
Η συνεχής προβολή των θεμάτων του Συνδέσμου, η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα που αφορούν τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία μέσω των Μ.Μ.Ε. αποτελούν το σκοπό του συγκεκριμένου προγράμματος.  
Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία  συνεργασιών μεταξύ του Συνδέσμου και των ΜΜΕ για τη διασφάλιση της προβολής των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που παρέχονται από τον Σύνδεσμο συμπεριλαμβανομένων της προώθησης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και της διαφύλαξης των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων.
Πρόγραμμα Εθελοντών
Ένα μεγάλο μέρος των προγραμμάτων του Συνδέσμου υλοποιείται κυρίως από τους εθελοντές του Συνδέσμου. Οι εθελοντές του Συνδέσμου αποτελούνται από δύο ομάδες, την ομάδα «Οι Νέοι για τους Νέους» η οποία δημιουργήθηκε το 1996 και αποτελείτε από νέους εθελοντές μέχρι 30 χρονών, και την ομάδα «30 και άνω» που είναι εθελοντές άνω των 30 και δημιουργήθηκε το 2006. Οι εθελοντές του Συνδέσμου έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο του Συνδέσμου αλλά και άλλων οργανισμών και φορέων τόσο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.  Η εκπαίδευση προσφέρεται στους εθελοντές του Συνδέσμου έτσι ώστε να είναι σε θέση να εμπλέκονται άμεσα στους μηχανισμούς λήψεων αποφάσεων του Συνδέσμου αλλά και άλλων οργανισμών όπως επίσης και να δραστηριοποιούνται σ’ ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που τους αφορούν.
Πρόγραμμα Συνηγορίας (Advocacy) και Νομοθετικής Ρύθμισης

Το πρόγραμμα συνηγορίας έχει ως στόχο την προώθηση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων μέσα από τη συνεργασία και δικτύωση με Κυβερνητικά Τμήματα, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, και άλλους φορείς σε τοπικό και διεθνή επίπεδο. Παράλληλα, στόχος είνα η προώθηση νομοθετικής μεταρρύθμισης για νομοθεσίες που καταπατούν τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, όπως αυτά διευκρινίζονται μέσα από Διεθνείς Συμβάσεις και Διακηρύξεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον εντοπισμό νομοθεσιών που καταπατούν τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγική δικαιώματα, τη συλλογή στοιχείων για το νομοθετικό πλαίσιο άλλων χωρών και ειδικά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αναθεώρηση διεθνών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από την Κυπριακή Κυβέρνηση αλλά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί.

Πρόγραμμα Προώθησης Σεξουαλικής Αγωγής στην Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα στόχο έχει την άμεση και πλήρη εφαρμογή της σεξουαλικής αγωγής σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσα σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο πλαίσιο. Επίσης μέσα από το πρόγραμμα αυτό, ο Σύνδεσμος με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας αποσκοπεί στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στην επιμόρφωση ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών από όλες τις βαθμίδες καθώς και άλλων εμπλεκομένων στην εκπαίδευση με θέμα Διαφυλική Αγωγή στην Εκπαίδευση. Στόχος πάντοτε η προετοιμασία τους για προσφορά στους μαθητές τους των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων με όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικό τρόπο.


Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού προγραμματίζεται να εγκαθιδρυθεί μια πολυθεματική επιτροπή σε συνεργασία με τον κυβερνητικό τομέα που θα είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση εφαρμογής της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία μέσα στα πλαίσια για α) την εκτίμηση, συμβουλευτική, διατίμηση, αναβάθμιση και διασφάλιση της σεξουαλικής αγωγής, β) την δημιουργία νομοθετικού και θεωρητικού πλαισίου για εμβαθή εφαρμογή της σεξουαλικής αγωγής  και  γ) την  πληροφόρηση και εκπαίδευση των συνδέσμων γονέων. Στόχος είναι η εγκαθίδρυση και η προώθηση συνεργασίας για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην σεξουαλική αγωγή, η εκτίμηση και αναβάθμιση της ύλης της σεξουαλικής αγωγής στα λύκεια, και η δημιουργία και προώθηση ύλης για σεξουαλική αγωγή στη δημοτική εκπαίδευση.

Πρόγραμμα Διαφώτισης και Πληροφόρησης

Η δημιουργία, η έκδοση και η διανομή ενημερωτικού υλικού αποτελούν βασικό στοιχείο της διαφώτισης και πληροφόρησης. Εκδόσεις του ΚΣΟΠ αλλά και άλλων σχετικών φορέων συγκαταλέγονται στην βιβλιοθήκη του Συνδέσμου την οποία μπορεί να επισκέπτεται και να χρησιμοποιεί ελεύθερα το κοινό. Η βιβλιοθήκη μας συμπεριλαμβάνει μια πλούσια συλλογή από ενημερωτικό έντυπο υλικό για θέματα όπως σεξουαλικότητα, σχέσεις, αντισύλληψη, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, HIV/ AIDS και άλλα. Επίσης, στο Σύνδεσμο θα βρείτε μια ποικίλη συλλογή από βιβλία, έντυπα και οπτικοακουστικό υλικό για θέματα που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.

 Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου είναι μια σημαντική πηγή πληροφόρησης αλλά και επικοινωνίας με το ευρύ κοινό.

Για να δείτε τις εκδόσεις του Συνδέσμου πατήστε εδώ

Πρόγραμμα HIV/AIDS
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν το θέμα του  HIV/AIDS.    
Οι δραστηριότητες απευθύνονται κυρίως σε νέους σε ολόκληρη τη Κύπρο και κύριο σκοπό έχουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους στο θέμα του HIV/AIDS. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές οι νέοι της Κύπρου έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια έτσι ώστε να γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι  καθημερινά, και κατά συνέπεια να είναι σε θέση να προστατέψουν τους εαυτούς τους και τους άλλους από τους κινδύνους αυτούς.   Μερικές από τις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, διανομές ενημερωτικού υλικού, εκστρατείες ενημέρωσης στα Μ.Μ.Ε. και άλλα.
Πρόγραμμα Χορηγιών – Εξασφάλισης Οικονομικής Στήριξης (fundraising)
Στόχος του προγράμματος είναι η εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των  προγραμμάτων και υπηρεσιών του Συνδέσμου. διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών χορηγίας και η αύξηση των υφισταμένων χορηγιών από όλους τους τομείς.  Το πρόγραμμα έχει σαν κύριο στόχο την αναγνώριση πιθανών χορηγιών από διάφορους τομείς όπως τον εμπορικό τομέα, διεθνή τομέα, κυβερνητικό τομέα, ιδιώτες, ιδρύματα και το ευρύ κοινό.
Πρόγραμμα Έρευνας
Ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και την συλλογή ερευνών τόσο στη Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά κέντρα και άτομα που εμπλέκονται σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν σαν κυρίως θέμα την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα.
Copyright © Cyprus Family Planning Association. All Rights Reserved
Design & Development by Emporion Plaza Ltd Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της