Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Νέα και Ανακοινώσεις
17/12/2018

Erasmus+ «Ενδυναμώνοντας τους Νέους Ανθρώπους: τα Σεξουαλικά Δικαιώματα Είναι για Όλους»
 
Σκοπός του προγράμματος Erasmus+ «Ενδυναμώνοντας τους Νέους Ανθρώπους: τα Σεξουαλικά Δικαιώματα Είναι για Όλους» ήταν η δημιουργία Συστάσεων Πολιτικής για τα Σεξουαλικά Δικαιώματα των Νέων. Για τη διαμόρφωση των συστάσεων πολιτικής, ο Σύνδεσμος υλοποίησε διαβουλεύσεις με νέες και νέους ηλικίας 16-30 ετών. Στόχος ήταν να διερευνήσουμε τις απόψεις και ανάγκες των νέων σχετικά με τη πληροφόρηση που έχουν για τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική υγεία, την πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας και τον βαθμό στον οποίο διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους.
 
Οι διαβουλεύσεις έλαβαν χώρα ηλεκτρονικά μέσω ερωτηματολογίου (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) και σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης με τέσσερις ομάδες νέων, συμπεριλαμβανόμενων νέων ηλικίας 20-30 ετών, νέων με αναπηρία (νέοι/ες με απώλεια ακοής και όρασης), ΛΟΑΤΚΙ+ νέων και νέων μεταναστριών. Η Έκθεση Αποτελεσμάτων από τις ομάδες συζήτησης είναι διαθέσιμη εδώ
 
Μετά από την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, ο Σύνδεσμος διοργάνωσε το συνέδριο «Ενδυναμώνοντας τους Νέους Ανθρώπους: τα Σεξουαλικά Δικαιώματα Είναι για Όλους». Οι ‘Συστάσεις Πολιτικής για τα Σεξουαλικά Δικαιώματα των Νέων στην Κύπρο’ αντανακλούν τα πορίσματα του συνεδρίου και θα λειτουργήσουν ως εργαλείο ευαισθητοποίησης και προάσπισης των σεξουαλικών δικαιωμάτων των νέων στην Κύπρο.   
 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ και εντάσσεται στη Βασική Δράση 3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής: Διαρθρωμένος Διάλογος μεταξύ των νέων και φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας. Η υλοποίηση των ομάδων συζήτησης συγχρηματοδοτήθηκε από το Alert Youth Fund. 
 
***********************************************************
Erasmus + “Empower Youth: Sexual Rights Are for All”
 
The aim of the project is to develop Policy Recommendations for Young People’s Sexual Rights.  To develop the recommendations, the Association organized consultations with young people between the ages 16-30 years. The aim was to explore the views and the needs of young people regarding the available information about sexuality and sexual health, the access to sexual health services and the degree to which their rights are realized.
 
The consultations were carried online with the use of a questionnaire (available in Greek and English) and in the form of focus group discussions with four groups, including young people aged between 20-30 years, young people with disabilities (hearing and vision impairment), LGBTIQ+ youth and young migrant women. The Research Report of focus group discussion is available here
 
Following the consultation phase, the Association organized the conference “Empower Youth: Sexual Rights Are for All”.  The ‘Policy Recommendations for the Sexual Rights of Young People in Cyprus’ reflect the findings of the conference and will be used to raise awareness about and advocate for the sexual rights of young people in Cyprus.  
 
The project is co-funded by Erasmus+ under Key Action 3: Support for Policy Reform (Structured Dialogue: meetings between young people and decision-makers in the field of youth). The focus-group discussions were co-funded by Alert Youth Fund.