Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Νέα και Ανακοινώσεις
25/10/2016

Συστάσεις Πολιτικής για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (ΣΑΥΔ)
των Νέων
Οι συστάσεις πολιτικής που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο αντανακλούν τα πορίσματα του συνεδρίου "Οι Νέοι Διαμορφώνουν την Πολιτική για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα", το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10-12 Ιουνίου 2016 στη Λεμεσό. Στο συνέδριο νέοι 18-30 ετών, καθώς και φορείς χάραξης πολιτικής είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς για θέματα που αφορούν τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (ΣΑΥΔ) στην Κύπρο. Οι συμμετέχοντες μέσω διαδραστικών μεθόδων, ανέπτυξαν σε ομάδες, θέματα που αφορούν: α)την πληροφόρηση και εκπαίδευση των νέων σε θέματα Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων (ΣΑΥΔ), β) την πρόσβαση των νέων σε Υπηρεσίες Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων καθώς και γ) τη Συμμετοχή των Νέων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων σχετικά με τη ΣΑΥΔ.  
 
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Youth Shaping SRHR Policy” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ και εντάσσεται στη Βασική Δράση 3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής και πιο συγκεκριμένα στη δράση του Διαρθρωμένου Διαλόγου μεταξύ των νέων και φορέων χάραξης πολιτικής στο τομέα της νεολαίας. 
 
Οι συστάσεις πολιτικής που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο απευθύνονται σε όλους τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής, οι οποίοι καλούνται να εισακούσουν τις συστάσεις των νέων και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσουν τη ΣΑΥΔ όλων των νέων, ανεξαιρέτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, μορφωτικού επιπέδου, κοινωνικού επιπέδου, αναπηρίας, κατάστασης υγείας ή άλλου χαρακτηριστικού. στην Κύπρο. Η ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των νέων σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων, αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα τους. Οι νέοι έχουν δικαίωμα να επηρεάζουν τις αποφάσεις που τους αφορούν άμεσα και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση πολιτικών, προγραμμάτων και υπηρεσιών που προστατεύουν και διασφαλίζουν τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά τους δικαιώματα. 
 
Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων ως ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως προκύπτει από την επικύρωση όλων των Διεθνών Συνθηκών, Συμφωνιών και Συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 
....................................................................................................................
 
Policy Recommendations for the Sexual and Reproductive Health and Rights(SRHR)
of Young People 
 
The policy recommendations included in this document reflect the findings of the conference “Youth Shaping SRHR Policy” that took place from 10 to 12 June 2016 in Limassol. During the conference, young people between the ages of 16 – 30 as well as policy-makers, had the opportunity to discuss and exchange views on issues that concern the Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) in Cyprus. Using interactive methods, participants developed in thematic groups issues such as a) Information and education of young people on SRHR issues, b) Young people’s access to SRHR services and c) Youth Participation in Decision-Making Processes related to SRHR.  
 
The conference took place within the framework of the Erasmus + “Youth Shaping SRHR Policy” program and is co-funded under Key Action 3: Support for Policy Reform (Structured Dialogue: meetings between young people and decision-makers in the field of youth).
 
The policy recommendations included in this document are addressed to all competent policy-making bodies that are urged to listen to young people’s recommendations and take all the necessary actions to safeguard the SRHR for all young people in Cyprus irrespective of their age, gender, sexual orientation, gender identity, religion, nationality, language, educational or social level, disability, health status or any other characteristic.  Active and meaningful participation of youth in all fields of human life including SRHR is their human right.  Young people have the right to influence the decisions that directly concern them and to participate in the shaping of policies, programs and services that protect and safeguard their reproductive and sexual rights.
 
The legal protection of sexual and reproductive rights as human rights is an obligation of the Republic of Cyprus that derives from the ratification of all International Treaties, Conventions and Agreements on human rights.