Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Νέα και Ανακοινώσεις
27/06/2014

«I’ M SET» - Εφαρµογή Υποχρεωτικής Σεξουαλικής ∆ιαπαιδαγώγησης για Έφηβους στην Κύπρο
 
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος “I’M SET!”. Το πρόγραµµα “I’M SET!” είναι µια διµερής συνεργασία διάρκειας 18 µηνών, µεταξύ Κύπρου και Νορβηγίας, η οποία περιλαµβάνει την ενεργό συνεργασία Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων (MKO) και εκπαιδευτικών αρχών και µη στην Κὐπρο. Το πρόγραµµα στοχεύει στην προώθηση των σεξουαλικών δικαιωµάτων των εφήβων, µέσω της εφαρµογής υποχρεωτικής Περιεκτικής Σεξουαλικής ∆ιαπαιδαγώγησης (ΠΣ∆) στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στη Μέση Εκπαίδευση στην Κύπρο.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://bit.ly/1jY7gUx
..........................................................................................................
 
‘I’M SET!’ – Implementing Mandatory Sexuality Education for Teens in Cyprus
 
Cyprus Family Planning Association(CFPA) announces the implementation of the project “I’M SET!”. ‘I’M SET!’ is an 18-month bilateral cooperation between Cyprus and Norway which also involves an outstanding collaboration between civil society organizations and educational authorities in Cyprus. A project with the aim to promote the sexual rights of teens through the implementation of mandatory human rights based Comprehensive Sexuality Education (CSE) in middle schools in Cyprus. 
Click here for more information : http://bit.ly/1qDyuVQ